Klimatordlista – ord om klimat

Biobränsle

Biobränslen är, till skillnad mot fossila bränslen, förnybara bränslen. Biobränsle produceras oftast av levande växter, men kan också skapas av exempelvis gödsel. När biobränsle förbränns tillförs ingen extra koldioxid till atmosfären vilket innebär att det inte påskyndar växthuseffekten.

Fossila bränslen

Fossila bränslen har bildats av organiskt material som är hundratusentals, miljontals år gammalt. Det är döda växter och djur som över tid blivit till olja, gas och kol som människan sedan förfinar till bland annat bensin och diesel.

När vi använder oss av fossila bränslen i till exempel bilar eller industri bildas det koldioxid. Den totala mängden koldioxid i jordens atmosfär blir då större och bidrar till växthuseffekten.

Förnybar energi

Solkraft och vindkraft är exempel på förnybara energikällor, energikällor som till skillnad mot bland fossila bränslen inte är ändliga. Förnybar energi tillför ingen koldioxid till atmosfären vilket innebär att de inte har någon negativ inverkan* på klimatet.

*Förnybar energi kan ha en negativ inverkan på klimatet om produktionen är ineffektiv.

Globala målen

FN har satt upp 17 globala mål för hållbar uteckling. Agendan är den mest ambitiösa som världens länder någonsin antagit och den finns till för att uppnå fyra saker till år 2030:

  • Avskaffa extrem fattigdom
  • Minska ojämlikheter och orättvisor
  • Främja fred och rättvisa
  • Lösa klimatkrisen

De 17 globala målen har tillsammans 169 delmål. De handlar om att ge alla människor förutsättningar till goda liv i en hållbar värld. Till skillnad från liknande mål som satts upp av FN tidigare så gäller även dessa mål också industrialiserade länder som Sverige.

Klimatordlista - Globala målen
De 17 globala målen handlar om att ge alla människor förutsättningar till goda liv i en hållbar värld.

Global uppvärmning

Temperaturen på jorden varierar naturligt, men sedan några hundra år har medeltemperaturen höjts mer än vad den tidigare gjort. Det beror på att växthuseffekten ökar på grund av växthusgaser som koldioxid. Denna temperaturökning kalls för global uppvärmning och fortsätter den i samma tempo som tidigare kommer temperaturen vara 3-5 grader varmare 2100 än vad den är idag.

Gold Standard

Ett flertal miljöorganisationer, bland annat Världsnaturfonden WWF, står bakom Gold Standard. Det är en slags kvalitetsstämpel av klimatförbättrande projekt som säkerställer att projektens miljö- och samhällspåverkan är bra nog. Det råder en bred samsyn om att Gold Standard är den bästa märkningen som går att hitta för detta ändamål.

Hållbarhet

Hållbar utveckling innebär en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De flesta relaterar hållbarhet till klimat och miljö, men även sociala och ekonomiska frågor ingår i begreppet.

Klimatavtryck

All konsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser. För att konkretisera människors miljöpåverkan beräknar man klimatavtryck. Uträkningen är den totala mängden utsläpp av växthusgaser som ett företag eller en person gör.

Klimatförnekare

En klimatförnekare kallas en person som hävdar att klimatet inte alls försämras, eller medger att klimatet försämras men inte anser att det är människan som står bakom det. Nästan alla världens forskare och vetenskapsmän är överens om att den pågående klimatförändringen beror på människan och framförallt förbränningen av fossila bränslen.

Klimatkompensation

Varje seriös verksamhet arbetar med att reducera utsläpp av växthusgaser, men när något inte går att reducera kan man istället klimatkompensera de utsläpp man orsakar. Ta en hemsida till exempel, den orsakar utsläpp av växthusgaser på grund av energiförbrukningen den kräver för att fungera. Du kan då reducera dess utsläpp genom att välja ett miljövänligt webbhotell eller minska mängden data som överförs vid varje sidvisning.

Men för att din hemsida ska bli klimatpositiv så behöver du också klimatkompensera, det vill säga bidra till klimatförbättrande åtgärder som binder mer skadliga växthusgaser än din hemsida genererar. Du kan enkelt räkna ut hur mycket utsläpp din hemsida genererar genom att testa din hemsida i vårt smarta gratisverktyg.

Är din hemsida hållbar?
Testa din hemsida

Klimatkonventionen

Klimatkonventionen är ett FN-fördrag som slöts vid konferensen i Rio 1992. Fördraget är basen för allt internationellt samarbete för att stoppa klimatförändringarna. Till Klimatkonventionen hör det globala klimatavtalet Parisavtalet från 2016.

Klimatneutral

Klimatneutral betyder att klimatet inte påverkas. Ett företag eller en produkt som är klimatneutral ger alltså inte upphov till några utsläpp av växthusgaser, men påverkar å andra sidan heller inte klimatet positivt.

Klimatnödläge

Klimatnödläge beskriver ett tillstånd som kräver omedelbara åtgärder för att motverka klimatförändringar. Europaparlementet utlyste 29 november 2019 ett klimatnödläge vars mål är att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent senast 2030.

Klimatpositiv

Klimatpositiv innebär, till skillnad mot klimatneutral, att klimatet påverkas positivt. Genom att exempelvis en produkt eller tjänst är klimatpositiv gagnar du klimatet genom att använda den. Klimatpositiv blir man genom att med klimatkompensation binda mer växthusgaser än man orsakar.

Klimatsmart

Att vara klimatsmart kan innebära ett beteende, en sak eller ett val man gör. Enkelt förklarat är ett klimatsmart val bättre än alternativen. Till exempel är det klimatsmart att välja cykeln framför att ta bilen eftersom utsläppen av växthusgaser blir lägre.

Klimatångest

Klimatångest kallas den oroskänsla som människor känner över klimatets negativa utveckling. Det kan också innefatta en ångest över sin egen roll i det hela. Enligt en undersökning som Världsnaturfonden WWF står bakom känner var fjärde ungdom ångest över klimatförändringarna.

Koldioxid (CO₂)

CO₂ är den kemiska beteckningen på koldioxid, en gas som varken syns eller luktar. Koldioxid är en förutsättning för liv på jorden, men för mycket koldioxid är skadligt. Det är en så kallad växthusgas som är en av de största bovarna i den globala uppvärmningen.

Koldioxidekvivalent (CO₂e)

Olika typer av växthusgaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten. För att enkelt kunna jämföra olika typer av utsläpp används måttet koldioxidekvivalent vilket innebär hur mycket koldioxid som behöver släppas ut för att ha samma klimatpåverkan.

Växthusgasen metan bidrar till exempel 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar alltså 25 ton koldioxidekvivalenter. En annan växthusgas är dikväveoxid/Lustgas (N2O), den motsvarar hela 298 koldioxidekvivalenter!

Kyotoavtalet

1997 kom världens länder överens om att minska utsläppen av växthusgaser. Man kom då överens om hur man skulle göra fram till 2012, men inte förrän 2015 blev man återigen överens vilket mynnade ut i Parisavtalet.

Metan (CH₄)

Metan är en vanligt förekommande växthusgas som påverkar växthuseffekten 25 gånger mer än koldioxid. De största utsläppen av metan kommer från jordbruket. Faktum är att rapande och fisande kor och andra idisslare enligt FN:s livsmedelsorgan FAO är en större källa till utsläpp av växthusgaser än bilavgaser.

Ozonlagret

Under 80- och 90-talet var ozonlagret på tapeten då det tunnades ut. Det berodde på växthusgasen freon som tidigare använts i bland annat kylskåp och sprayburkar, men som numera är förbjuden. Ozonlagret mår idag förhållandevis bra och nämns numera väldigt sällan i klimatsammanhang.

Parisavtalet

I november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft. Målet med Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser och också hjälpa dem som drabbas av klimatförändringarna. I avtalet slås det fast att den globala temperaturökningen ska begränsas till 1,5 grader. Parisavtalet finns tillgängligt för alla och finns som PDF.

Utsläppsrätter

Utsläppsrätter finns i olika länder och kan handla om olika saker. När det kommer till klimatet så handlar utsläppsrätter om växthusgaser, oftast koldioxid. En utsläppsrätt ger innehavaren rätt att släppa ut en viss mängd klimatfarliga gaser. Genom att sätta ett pris på utsläpp, vilket sker i såkallad utsläppshandel, hopppas man kunna minska dem.

Växthusgaser

Växthusgaser är gaser som finns naturligt i luften och ligger bakom växthuseffekten. När andelen växthusgaser i atmosfären blir större leder det till en ökad växthuseffekt och således också global uppvärmning.

De växthusgaser som är bra att känna till är koldioxid, metan och lustgas. De olika växthusgaserna påverkar växthuseffekten olika mycket. Exempelvis motsvarar 1 kg metan mer än 20 kg koldioxid.

Växthuseffekten

Växthuseffekten är det gör att koldioxid, metan och andra växthusgaser håller kvar en del av solvärmen i atmosfären. Det innebär att jorden håller en temperatur som människor kan leva i.

Men den senaste tiden har växthuseffekten ökat vilket innebär att det är mer växthusgaser i atmosfären som håller kvar solvärme. Det gör att jorden värms upp ytterligare. I samband med att jorden värms upp smälter isarna vid polerna, havsnivån stiger, öknarna breder ut sig och vädersvängningarna blir kraftfullare.